Public tender contract

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Публічний договір (далі – Оферта, Договір) є офіційною пропозицією «Виконавця» на сайті https://svetagency.com, щодо надання послуг рекламної агенції (далі – Послуг) за допомогою інструментів інтернет-маркетингу, юридичним та/або дієздатним фізичним особам (далі – Замовник) на наведених нижче умовах шляхом надання послуг.
1.2. Відповідно до статей 641, 642 Цивільного Кодексу України (ЦК України) у разі прийняття викладених нижче умов та оплати послуг юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти, стає Замовником (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в оферті). Приймаючи Оферту, Замовник тим самим підтверджує, що ці умови не ущемляють його законних прав та інтересів.
1.3. Даний Договір на надання Послуг (Оферта) вважається укладеним (акцентованим) з моменту заповнення Замовником Заявки на послугу на Сайті Виконавця та надходження коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.
1.4. Виконавець та Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладання та виконання цього Договору на надання Послуг.
1.5. Приймаючи Оферту, Замовник тим самим підтверджує, що ці умови не ущемляють його законних прав та інтересів. У зв’язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст цієї Оферти і якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким пунктом Оферти, Виконавець пропонує Вам відмовитися від використання послуг.
2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1 З метою цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні:

Оферта – реальний громадський договір на надання Послуг.

Сайт – інтернет-сайт: https://svetagency.com, який використовується Виконавцем на правах власності.

Послуги – будь-які послуги Виконавця, види та вартість яких визначається індивідуально або консультаційних послуг в іншій формі. Форма та необхідність надання супутніх послуг визначаються Виконавцем самостійно.

Акцепт Оферти — повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій щодо 100% попередньої оплати Послуг.

Виконавець – сайт https://svetagency.com в особі ФОП Джміль Андрій В’ячеславович чи іншого суб’єкта господарювання, який має право надати послуги Замовнику на умовах цієї Оферти.

Замовник — особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених у ній умовах.

Договір на надання послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання послуг, який укладається за допомогою Акцепту цієї Оферти.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ
3.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику Рекламних послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання послуг в онлайн форматі за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю, або надання Замовнику послуг за плату за діючими розцінками Виконавця.
3.2. Вартість кожного виду Послуги встановлюється індивідуально Виконавцем. Цей договір на надання Послуг вважається укладеним з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.3. Платежі за цим договором здійснюється одним із способів, що пропонуються Замовнику, в тому числі при натисканні кнопки «Сплатити», які включають:

— Оплата електронними коштами;

— Оплата через платіжні термінали або інтернет-банкінг;

— Оплата на розрахунковий рахунок Виконавця через банк або банк-еквайр;

— Оплата через спеціально уповноважених агентів (фізичних або юридичних осіб);

— Іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем.

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
4.1. Виконавець надає обмежений доступ Замовнику до послуги, розміщеної на Сайті.
4.2. Види та засоби оплати кожного виду Послуги вказуються на Сайті.
4.3.Замовлення Послуги підтверджується заповненням Замовником відповідної заявки та внесенням оплати одним із способів, зазначених на Сайті. Виконавець приступає до виконання своїх обов’язків, відповідно до умов цієї Оферти, а також згідно з Додатком до цієї Оферти, з моменту оплати відповідної грошової суми за замовлені Послуги, відповідно до виставлених Замовнику рахунків, дотримуючись при цьому обумовлених раніше із Замовником термінів надання Послуг. вказаних у Додатку до цієї Оферти. Якщо інші умови оплати не погоджені сторонами додатковою угодою до цієї Оферти.
4.4. При належному виконанні Виконавцем своїх зобов’язань за цією Офертою Замовник приймає виконані роботи. У разі виявлення недоліків при прийомі Замовником наданих Виконавцем Послуг, зобов’язується в той же термін надати мотивовані коментарі із зазначенням недоліків та надсилає його Виконавцю. Виконавець зобов’язаний усунути зазначені недоліки в розумний термін та надати результати Замовнику. Робота вважається прийнятою, якщо Замовник у 5-(п’яти) денний термін не пред’явить свої письмові мотивовані коментарі Виконавцю.
4.5. Результат виконаних Послуг передається Замовнику у вигляді Кінцевого Файлу, в електронному вигляді шляхом розміщення Виконавцем Кінцевого Файлу та Вихідного Файлу в мережі Інтернет на файлообмінних ресурсах або власних дискових просторах (серверах) Виконавця та надання Замовнику посилання для їх скачування (завантаження). Посилання передається Виконавцем Замовнику в електронному вигляді через Інтернет за допомогою електронної пошти з автоматичним підтвердженням системою доставки такого листа Замовнику незалежно від його прочитання Замовником.
4.6. Робочий Файл є винятковою власністю Виконавця і Замовнику не передається. З моменту передачі результатів Послуг (робіт) до Замовника переходять виняткові майнові авторські права на результати Послуг (робіт), але не на Робочий Файл, на весь термін охорони майнових авторських прав, передбачений чинним законодавством України без обмеження на території використання.
4.7. Моментом передачі результатів Послуг (робіт) є дата та час листа електронної пошти Виконавця, що містить посилання для скачування Кінцевого Файлу та/або Вихідного Файлу.
4.8. Місцем виконання робіт (послуг) є Україна.
4.10. Виконавець має право використовувати результати виконаних Послуг (робіт) для пропозиції своїх послуг потенційним клієнтам, у тому числі шляхом розміщення Кінцевого Файлу в мережі Інтернет на власному Інтернет-сайті, профільних Інтернет-сайтах, каталогах, портфоліо та інших ресурсах для просування власних Послуг ( робіт) та/або популяризації Виконавця, а також використовувати результати виконаних Послуг (робіт) для участі у виставках та конкурсах.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
5.1. Виконавець несе відповідальність за зберігання та обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних у процесі їх обробки та використовує їх виключно для якісного надання Послуги Замовнику.
5.2. Виконавець гарантує надання Замовнику повної та достовірної інформації про послугу на його вимогу.
5.3. Виконавець має право продовжити строки надання Послуги, повідомивши про це Замовника не пізніше одного календарного дня з моменту прийняття такого рішення, на строк, що не перевищує 30 календарних днів.
6. ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНИ УМОВ І РОЗІРВАННЯ ОФЕРТИ
6.1. Оферта діє з моменту опублікування в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Виконавця, набирає чинності з моменту акцепту оферти Замовником, здійснення 100% оплати замовлення та діє до моменту повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.
6.2. Усі зміни та доповнення до цієї Оферти мають юридичну силу лише у разі складання письмового документа, завіреного підписами та печатками уповноважених представників Сторін.
6.3. Оферту можна розірвати за згодою Сторін.
6.4. У разі суттєвого порушення однієї із Сторін умов Оферти інша Сторона має право на одностороннє розірвання Оферти, про що письмово повідомляє Сторону, яка порушила умови Оферти, не менше ніж за 14 календарних днів.
6.5. При розірванні Оферти або припинення його терміну дії інформація Замовника, що є в електронному вигляді, зберігається у Виконавця протягом терміну, регламентованого внутрішніми документами.
6.6. Справжня оферта може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку для всіх своїх клієнтів з одночасною публікацією нової версії на офіційному веб-сайті Виконавця, а також із повідомленням усіх клієнтів Виконавця за допомогою електронної пошти. У разі незгоди Замовника із внесеними змінами укладається окрема письмова угода, в якій будуть урегульовані спірні питання.
6.7. Дія цієї Оферти може бути припинена за згодою Сторін шляхом укладення відповідної додаткової угоди до Договору, а також: — будь-якою Стороною в односторонньому порядку за власною ініціативою шляхом письмового інформування іншої Сторони не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до моменту припинення Послуг у випадках, коли Послуги за всіма додатками повністю надані та оплачені; — Виконавцем в односторонньому порядку у разі порушення Замовником строків виконання своїх зобов’язань, передбачених п.4.3.1. — 4.3.2., більш ніж на 14 (чотирнадцять) календарних днів, а також у разі 3-х кратного порушення таких строків більш ніж на 3 (три) робочі дні; у цьому випадку Виконавець не повертає Замовнику авансовий платіж (який зараховується як плата за фактично надані Послуги), не несе жодної відповідальності перед Замовником, а також отримує право вимагати від Замовника відшкодування суми понесених Виконавцем збитків; — Замовником в односторонньому порядку за власною ініціативою шляхом письмового інформування Виконавця, у такому разі: — якщо припинення Оферти ініційовано Замовником у строк до 14 календарних днів з моменту оплати за послуги, то Замовнику повертається сума авансових платежів за Послуги, які ще не були надані, а Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю штраф у розмірі 5% (п’ять відсотків) від вартості Послуг , надання яких продовжується на момент отримання вимоги про припинення Оферти, а також відшкодувати всі витрати (банківські комісії, оплату послуг платіжних систем тощо), пов’язані з поверненням частини авансового платежу Замовнику; у разі, якщо згідно з умовами Оферти Виконавець зобов’язаний повернути Замовнику авансовий платіж (або його частину), Виконавець має право самостійно утримати такий штраф та суму відшкодування витрат із суми авансового платежу, що підлягає поверненню Замовнику; — якщо припинення Оферти ініційовано Замовником у строк після 14 календарних днів з моменту оплати за послуги, то сума авансових платежів за Послуги не повертається (навіть за проектами, які на розпочаті роботи) — Замовник може перепродати куплені послуги після погодження з Виконавцем у строк до 2 місяців з моменту оплати авансових платежів за Послуги
6.8. Дострокове розірвання Оферти не звільняє Замовника від зобов’язання оплатити Послуги, що фактично надані в період дії Оферти;
7. ГАРАНТІЇ
7.1. За винятком гарантій, прямо зазначених у тексті Оферти, Виконавець не надає жодних інших прямих чи непрямих гарантій щодо цієї Оферти.
7.2. Погоджуючись з умовами (приймаючи умови) цієї Оферти, Замовник запевняє Виконавця та гарантує Виконавцю, що:
7.2.1. У разі надання Замовником Виконавцю недостовірних даних або матеріалів, Замовник несе повну відповідальність за будь-які негативні наслідки, пов’язані з наданням Виконавцем Послуг цієї Оферти;
7.2.2. Замовник укладає Оферту добровільно, причому Замовник підтверджує:
7.2.3. Замовник має всі права та повноваження, необхідні для укладання та виконання Оферти Замовником.
7.3. Вся надана у зв’язку з виконанням Оферти інформація є конфіденційною. Сторони зобов’язуються не розголошувати її третім особам та не використовувати з будь-якою метою, не передбаченою Офертою.
7.4. Дія гарантій, зазначених в Оферті, поширюється на необмежений період часу та не закінчується після завершення дії цієї Оферти.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Виконавець та Замовник звільняються від невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків за поточною Офертою, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору), що виникли після укладання поточної Оферти, що мають незвичайний характер, та що Виконавець та Замовник могли ні передбачити, ні подолати прийнятими засобами. До таких обставин належать: повені, пожежа, землетрус та інші природні явища, а також війна, військові дії, страйки, акти або дії компетентних органів, органів державної влади та будь-які інші подібні обставини, що знаходяться поза контролем Сторін.
8.2. Якщо обставини форс-мажору тривають понад 3 місяці, будь-яка із Сторін має право припинити дію цієї Оферти.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Оферта, її укладання та виконання регулюється відповідно до чинного законодавства України. Усі питання, що не врегульовані Офертою або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до матеріального права України. У разі розбіжностей між Замовником та Виконавцем щодо Оферти, які не можуть бути вирішені шляхом переговорів Сторін, урегулюються у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
9.2. Оферта є повною домовленістю між Виконавцем та Замовником. Виконавець не приймає на себе жодних умов та зобов’язань щодо предмета Оферти, за винятком зазначених в Оферті, та підтвердженої Заявки, якими регулюється виконання Оферти, за винятком випадків, коли такі умови або зобов’язання зафіксовані письмово та підписані Виконавцем та Замовником. Якщо будь-які умови Додатків або Заявки суперечать умовам Оферти, положення Оферти переважатимуть.
9.3. Якщо будь-яка з умов Оферти визнана недійсною або незаконною, або не може набути чинності відповідно до чинного законодавства, таке положення має бути виділене з Оферти та замінено новим становищем, що максимально відповідає початковим намірам, що містилися в Оферті, при цьому інші положення Оферти не змінюються і залишаються чинними.
РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ ФОП ДЖМІЛЬ АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ЄДРПОУ: 3504305016
Рахунок: UA453220010000026006310111376
Банк: АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», МФО 322001
e-mail: andrey.dzmil@svetagency.com
тел.: +380 96 030 2747